DEX QM Premium Lubricants Privacy Policy


Wat is het doel van deze Privacy Policy ('Policy') en wanneer is het van toepassing?
Dex Premium Lubricants , met het hoofdkantoor op Galvanibaan 2, 3439 MG te Nieuwegein Nederland (hierna 'Dex Premium Lubricants', 'wij', 'ons', 'onze') vindt uw privacy belangrijk en committeert zich ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met deze Policy en van toepassing zijnde privacywetten.

Dex Premium Lubricants is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens via deze website. Datacontrole betekent dat Dex Premium Lubricants, samen met of samen met anderen, de doelen en middelen bepaalt voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze Policy biedt informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt bij het bezoeken van onze websites en pagina's op sociale media, met behulp van onze apps of door contact met ons op te nemen, verzamelen, gebruiken en beschermen. Over het algemeen kunt u Dex Premium Lubricants op internet bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder persoonlijke informatie over uzelf te geven. Er zijn echter momenten waarop we mogelijk informatie van u nodig hebben om u beter van dienst te kunnen zijn.

Onze website maakt gebruik van cookies om te functioneren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken.

Acceptatie van deze Policy en toestemming
Het gebruik van deze website is onderhevig aan dit Policy. Door ons persoonlijke gegevens te verstrekken, begrijpt u en stemt u in met het verzamelen, verwerken, internationaal overdragen en gebruiken van deze gegevens. Waar dit door de toepasselijke wetgeving wordt vereist, zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen. U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden of eerder verleende toestemming intrekken voor een specifiek doel door de instructies in het gedeelte 'Wat zijn uw rechten?' te volgen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
We kunnen de volgende persoonlijke gegevens gebruiken: * contactgegevens die ons in staat stellen om met u te communiceren, zoals uw naam, voorvoegsel, bedrijfsinformatie, functie, postadres, telefoonnummers, e-mailadres of andere adressen waarmee wij u berichten kunnen sturen; IP-adres, gebruikersnaam en registratie-informatie die u op onze website verstrekt; * relatie-informatie die ons helpt zaken met u te doen, zoals de soorten producten en diensten die u mogelijk interesseren, contact- en productvoorkeuren, talen, marketingvoorkeuren en demografische gegevens; * transactionele informatie over de manier waarop u met ons omgaat, inclusief aankopen, vragen, klantaccountinformatie, bestel- en contractinformatie, leveringsgegevens, facturatie- en financiële gegevens, details over belastinggegevens, transactie- en correspondentiegeschiedenis en informatie over hoe u onze website gebruikt; * informatie over opleiding en werkervaring, in verband met een vacature bij Dex Premium Lubricants, waar u voor in aanmerking wilt komen; * informatie over beveiliging en compliance die ons helpt onze belangen veilig te stellen, inclusief informatie voor conflictcontroles, fraudepreventie en interne verificatie, evenals informatie die nodig is voor de beveiliging van onze gebouwen, zoals visuele opnames.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden: * website-verbetering: onderhouden, aanpassen en verbeteren van de website; * onze relatie beheren: onze voortgaande relatie met u beheren, inclusief de interactie met u; * het vervullen van uw bestellingen en verzoeken en het verlenen van andere diensten die verband houden met uw verzoeken; * marketing: promotie-aanbiedingen met betrekking tot producten en diensten van Dex Premium Lubricants; * zakelijke behoeften: het beheren van onze zakelijke behoeften, zoals accountbeheer, productontwikkeling, contractbeheer, corporate governance, audit en wettelijke compliance.

We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken op basis van de volgende wettelijke redenen: * uw expliciete en geïnformeerde toestemming; * de uitvoering van een contract met u; * de legitieme belangen van Dex Premium Lubricants, wat onze gebruikelijke zakelijke activiteiten zijn.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
Wij delen uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden met derden. We kunnen echter uw persoonlijke gegevens delen met derden: * Derden: een derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, agentschap of bewerker die namens ons diensten verleent en uitvoert en namens ons optreedt. We kunnen persoonlijke gegevens beschikbaar stellen aan deze derden om deze services en functies uit te voeren. Elke verwerking van die persoonlijke gegevens zal op onze instructies in lijn met de oorspronkelijke doeleinden zijn. * Wettelijke verplichtingen: we kunnen persoonlijke gegevens over personen ook beschikbaar stellen aan openbare of justitiële autoriteiten, wetshandhavingspersoneel en agentschappen, zoals vereist door de wet, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten, en ook aan agentschappen en rechtbanken in de landen die we bedienen. Waar toegestaan door de wet, kunnen we dergelijke informatie ook bekendmaken aan derden (inclusief juridisch adviseurs) wanneer dit nodig is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of om onze rechten op andere wijze af te dwingen, onze eigendommen of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen, of waar nodig ter ondersteuning van een externe audit, compliance en corporate governance-functies. * Fusies en overnames: persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan een partij die een deel of het geheel van de aandelen van Dex Premium Lubricants of haar bedrijfsactiviteiten verwerft in het geval van een verkoop, fusie, liquidatie, ontbinding of andere bedrijfsoverdracht. Dex Premium Lubricants kan uw persoonlijke gegevens overdragen naar entiteiten in landen buiten de EER, die geen adequate bescherming of persoonlijke gegevens bieden. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat uw persoonlijke gegevens een passend beschermingsniveau krijgen, zoals bindende bedrijfsregels, standaardcontractbepalingen of de EU/Zwitsers-Amerikaanse privacyschildkaders.

Hoe beschermen we uw gegevens?
We passen passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen toe die redelijkerwijs zijn ontworpen om persoonlijke informatie te beschermen, zoals toegangscontrole en back-upprocedures.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
De tijdsperioden waarvoor we uw persoonlijke gegevens bewaren, zijn afhankelijk van de doeleinden waarvoor we deze gebruiken. Dex Premium Lubricants bewaart uw gegevens zolang u een geregistreerde abonnee of gebruiker van onze producten bent of zolang wij daartoe een ander zakelijk doel hebben en daarna niet langer dan wettelijk is vereist of toegestaan, redelijkerwijs noodzakelijk voor interne rapportage- en afstemmingsdoeleinden of om u feedback of informatie te geven waarom u zou kunnen vragen.

Wat zijn uw rechten?
U hebt het recht om bij Dex Premium Lubricants toegang te vragen tot en rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens of beperking van verwerking met betrekking tot u of om bezwaar te maken tegen de verwerking, evenals het recht op gegevensportabiliteit. U kunt ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. We kunnen verzoeken afwijzen wanneer die onredelijk zijn, de privacy van anderen in gevaar brengen of wanneer toegang niet vereist is door toepasselijke wetgeving.

U kunt bovenstaand verzoek per e-mail sturen naar privacy@dex-oil.com.

Hoe zit het met links naar andere sites?
Onze website bevat links naar andere sites. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere sites. We moedigen onze gebruikers aan om op de hoogte te zijn wanneer ze onze website verlaten en de privacyverklaring van elke site die ze bezoeken te bekijken. Deze Policy is alleen van toepassing op informatie die door onze website wordt verzameld.

Wijziging van deze Policy
We kunnen deze Policy op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen. Alle wijzigingen in deze Policy worden van kracht wanneer we de herziene Policy beschikbaar stellen via de website. Als u de website blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, accepteert u de herziene Policy.